Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Kiểm tra học kì I

  • 5765 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sinh vật nhân thực gồm các giới nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

- Theo hệ thống phân loại 5 giới, sinh giới được chia thành 5 giới gồm: giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Nấm và giới Động vật.

- Trong đó: giới Khởi sinh gồm những sinh vật có nhân sơ; các giới còn lại gồm giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Nấm và giới Động vật gồm những sinh vật có nhân thực.

Sinh vật nhân thực gồm các giới nào sau đây? A. Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật và Động vật (ảnh 1)


Câu 2:

Các sinh vật của giới Nguyên sinh có cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Nhóm thực vật có tổ chức tiến hóa nhất là ngành

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Những nhóm chất hữu cơ chính cấu tạo nên tế bào là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Cacbohidrat gồm những loại hợp chất nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dazai Osamu
10:35 - 27/12/2020

câu 14 không có đáp án B

Trần Đỉnh
20:05 - 17/01/2021

tự suy nghĩ ni bn

Trần Đỉnh
20:06 - 17/01/2021

chứa VC di truyền ADN