Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 1. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có đáp án

  • 243 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật quang tự dưỡng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vi khuẩn lam là sinh vật thuộc nhóm quang tự dưỡng.

Vi khuẩn oxi hóa hydrogen và vi khuẩn oxi hóa sắt thuộc nhóm hóa tự dưỡng.

San hô thuộc nhóm sinh vật dị dưỡng.


Câu 2:

Sinh vật dị dưỡng thường được chia thành hai loại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sinh vật dị dưỡng thường được chia thành hai loại là sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.


Câu 3:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới bao gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới bao gồm ba giai đoạn là tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng.


Câu 4:

Trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong sinh giới, phần lớn năng lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong sinh giới, phần lớn năng lượng được giải phóng trở lại môi trường dưới dạng nhiệt.


Câu 5:

Phát biểu nào không đúng khi nói về sinh vật tự dưỡng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

D – Sai. Các sinh vật như nấm, vi khuẩn là các sinh vật thuộc nhóm dị dưỡng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận