Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 11. Khái quát về cảm ứng ở sinh vật có đáp án

  • 263 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cảm ứng ở sinh vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cảm ứng ở sinh vật là khả năng cơ thể sinh vật tiếp nhận và phản ứng thích hợp với các kích thích từ môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.


Câu 2:

Cơ chế cảm ứng ở sinh vật gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cơ chế cảm ứng ở sinh vật gồm thu nhận kích thích, dẫn truyền kích thích, trả lời kích thích.


Câu 3:

Trong cơ chế cảm ứng ở sinh vật có hệ thần kinh, kích thích được dẫn truyền đến bộ phận

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở sinh vật có hệ thần kinh, kích thích được dẫn truyền đến bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin.


Câu 4:

Trong cơ chế cảm ứng ở thực vật, kích thích từ môi trường được thu nhận thông qua

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong cơ chế cảm ứng ở thực vật, kích thích từ môi trường được thu nhận thông qua các thụ thể trên màng tế bào hoặc trong tế bào chất.


Câu 5:

Trong cơ chế cảm ứng ở động vật, kích thích từ môi trường được thu nhận thông qua

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong cơ chế cảm ứng ở động vật, kích thích từ môi trường được thu nhận thông qua các giác quan hoặc các tế bào thụ cảm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận