Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 12. Cảm ứng ở thực vật có đáp án

  • 131 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào không đúng khi nói về đặc điểm của cảm ứng ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C – Sai. Cảm ứng ở thực vật có thể liên quan đến sinh trưởng hoặc không liên quan đến sinh trưởng của tế bào.


Câu 2:

Phản ứng của thực vật đối với các tín hiệu môi trường diễn ra theo trình tự nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phản ứng của thực vật đối với các tín hiệu môi trường diễn ra theo trình tự: Thu nhận kích thích → Dẫn truyền tín hiệu → Trả lời kích thích.


Câu 3:

Ở thực vật, trong điều kiện chiếu sáng từ một phía, ngọn cây hướng về phía ánh sáng là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở thực vật, trong điều kiện chiếu sáng từ một phía, ngọn cây hướng về phía ánh sáng là do auxin tập trung về phía đối diện với nguồn sáng, dẫn đến tế bào phía tối dãn dài nhanh hơn phía sáng làm ngọn cây cong về phía ánh sáng.


Câu 4:

Tín hiệu thứ cấp được hình thành ở quá trình nào trong cơ chế cảm ứng ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kích thích từ môi trường kết hợp với thụ thể đặc hiệu sẽ hình thành con đường dẫn truyền tín hiệu. Tín hiệu kích thích từ môi trường được chuyển đổi thành tín hiệu thứ cấp. Đây là đặc điểm của sự dẫn truyền tín hiệu → Đáp án B.


Câu 5:

Hướng động dương là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hướng động dương là sự vận động sinh trưởng của thực vật hướng tới nguồn kích thích.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận