Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 5. Hô hấp ở thực vật có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên liệu của quá trình hô hấp ở thực vật là

C. O2 và C6H12O6.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguyên liệu của quá trình hô hấp ở thực vật là O2 và C6H12O6.


Câu 2:

Trong quá trình hô hấp ở thực vật, nếu oxi hóa hoàn toàn một phân tử glucose thì tổng hợp được khoảng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong quá trình hô hấp ở thực vật, nếu oxi hóa hoàn toàn một phân tử glucose thì tổng hợp được khoảng 30 – 32 ATP.


Câu 3:

Phát biểu nào đúng khi nói về giai đoạn đường phân trong quá trình hô hấp ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giai đoạn đường phân tạo ra 2 phân tử pyruvate, 2 ATP và 2 NADH.

A – Sai. Giai đoạn đường phân diễn ra ở tế bào chất.

B – Sai. Giai đoạn đường phân xảy ra trước chu trình Krebs.

C – Sai. Giai đoạn đường phân tạo ra 2 phân tử pyruvate, 2 ATP và 2 NADH.


Câu 4:

Quá trình đường phân trong hô hấp ở thực vật là phân giải phân tử glucose

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình đường phân trong hô hấp ở thực vật là phân giải phân tử glucose đến acid pyruvic diễn ra ở tế bào chất.


Câu 5:

Trong chu trình Krebs, mỗi phân tử acetyl – CoA bị oxi hóa toàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong chu trình Krebs, mỗi phân tử acetyl – CoA bị oxi hóa toàn toàn sẽ tạo ra 2 phân tử CO2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận