Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 6. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật có đáp án

  • 313 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sau giai đoạn tiêu hóa và hấp thụ, chất dinh dưỡng được vận chuyển đến từng tế bào nhờ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau giai đoạn tiêu hóa và hấp thụ, chất dinh dưỡng được vận chuyển đến từng tế bào nhờ hệ tuần hoàn.


Câu 2:

Trình tự các giai đoạn của quá trình dinh dưỡng ở người là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trình tự các giai đoạn của quá trình dinh dưỡng ở người là lấy thức ăn → tiêu hóa thức ăn → hấp thụ chất dinh dưỡng → tổng hợp các chất → thải chất cặn bã.


Câu 3:

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong tế bào).


Câu 4:

Nhóm động vật nào dưới đây tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giun, châu chấu, chim bồ câu là các động vật tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa.


Câu 5:

Phát biểu nào không đúng khi nói về tiêu hóa ở động vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở đa số các loài động vật, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức tiêu hóa ngoại bào trong ống tiêu hóa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận