Trắc nghiệm Sử 10 Bài 1. Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử có đáp án

  • 4323 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. (SGK - Trang 7)


Câu 2:

Hiện thực lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hiện thực lịch sử là tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. (SGK - Trang 7)


Câu 3:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hiện thực lịch sử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hiện thực lịch sử là tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. Do đó, hiện thực lịch sử tồn tại hoàn toàn khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Con người không thể thay đổi được hiện thực lịch sử mà chỉ có thể tìm hiểu, nhận thức và tái hiện lại lịch sử theo những cách khác nhau. (SGK - Trang 7)


Câu 4:

Nhận thức lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhận thức lịch sử là những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử. (SGK - Trang 7)


Câu 5:

Yếu tố nào dưới đây tạo nên “khoảng cách” giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử luôn có khoảng cách, bởi dù có cố gắng đến đâu thì con người cũng không thể nhận thức và tái hiện hoàn toàn đầy đủ hiện thực lịch sử đúng như nó xảy ra.

- Sở dĩ như vậy là do nhiều nguyên nhân. Nhận thức lịch sử trước hết phụ thuộc vào nhu cầu và năng lực của người tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử; phụ thuộc vào mức độ phong phú và xác thực của nguồn sử liệu; phụ thuộc vào mục đích, thái độ, đạo đức và thế giới quan của người tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử. (SGK - Trang 7, 8)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Công Minh Đặng

1 năm trước

Đào Bảo Trân

K

1 năm trước

Khiêm Văn

C

1 năm trước

Châu Đặng

❤️
N

1 năm trước

Nguyễn Minh Quân

K

8 tháng trước

KL Altschmerz

Bình luận


Bình luận