Trắc nghiệm Sử 10 Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam có đáp án

  • 2272 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khái niệm “dân tộc” trong tiếng Việt hiện nay được sử dụng theo những nghĩa nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khái niệm “dân tộc” trong tiếng Việt hiện nay được sử dụng theo hai nghĩa: dân tộc - quốc gia (bao gồm toàn thể cư dân của quốc gia, đất nước - dân tộc Việt Nam) và dân tộc - tộc người (những cộng đồng người có chung ngôn ngữ, văn hóa và ý thức tự giác dân tộc như dân tộc Kinh, dân tộc Mường,…). (SGK - Trang 123)


Câu 2:

Thành phần dân tộc theo dân số ở Việt Nam hiện nay được chia thành mấy nhóm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thành phần dân tộc theo dân số ở Việt Nam hiện nay được chia thành hai nhóm: dân tộc đa số và dân tộc thiểu số (dựa vào số dân của từng dân tộc theo tổng điều tra dân số toàn quốc). (SGK - Trang 123)


Câu 3:

Hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hiện nay ở Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm số dân lớn nhất (hơn 80% dân số). (SGK - Trang 124)


Câu 4:

Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu ngữ hệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hiện nay, ở Việt Nam có năm ngữ hệ, bao gồm: ngữ hệ Nam Á, ngữ hệ Thái - Ka-đai, ngữ hệ Mông - Dao, ngữ hệ Nam Đảo và ngữ hệ Hán - Tạng. (SGK - Trang 125)


Câu 5:

Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu nhóm ngôn ngữ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hiện nay, ở Việt Nam có tám nhóm ngôn ngữ, đó là Việt - Mường, Môn - Khơ-me, Tày - Thái, Ka-đai, Mông - Dao, Ma-lay-ô - Pô-li-nê-di, Hán (hoặc Hoa) và Tạng - Miến. (SGK - Trang 125)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Trần Thị Hương

Bình luận


Bình luận