Trắc nghiệm Sử 11 CD Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á có đáp án

  • 1462 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ở In-đô-nê-xi-a, cuộc khởi nghĩa của Hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan đã bùng nổ mạnh mẽ ở In-đô-nê-xi-a. Trong số đó, nổi bật là cuộc ln của Hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô (1825 - 1830). Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã gây tổn thất nặng nề cho chính quyền thực dân.


Câu 2:

Trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nhân dân Cam-pu-chia không tiến hành cuộc khởi nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nhân dân Cam-pu-chia nổi dậy đấu tranh chống lại ách cai trị của thực dân Pháp. Tiêu biểu là: khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha (1861 - 1892); khởi nghĩa của A-cha Xoa (1863 - 1866); khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 - 1867),…


Câu 3:

Trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nhân dân Việt Nam nổi dậy đấu tranh chống lại ách cai trị của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở Việt Nam, từ năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân Việt Nam. Thực dân Pháp phải mất 26 năm (1858 - 1884) mới áp đặt được ách đô hộ trên toàn bộ đất nước Việt Nam.


Câu 4:

Điểm chung trong phong trào giải phóng dân tộc ở ba nước Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vào cuối thế kỉ XIX, phong trào chống thực dân ở ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) mang ý thức hệ phong kiến do giai cấp phong kiến hoặc nông dân lãnh đạo.


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động tiêu cực từ chính sách cai trị của thực dân phương Tây đến nền kinh tế của các nước Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Tác động tiêu cực từ chính sách cai trị của thực dân phương Tây đến nền kinh tế của các nước Đông Nam Á:

+ Phần lớn các nước Đông Nam Á vẫn là những nước nông nghiệp lạc hậu.

+ Kinh tế lạc hậu, thiếu cân đối giữa các ngành kinh tế, giữa các địa phương.

+ Đông Nam Á trở thành thị trường cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa của thực dân phương Tây.

+ Phương thức tư bản chủ nghĩa được du nhập (không hoàn chỉnh) vào các nước Đông Nam Á và tồn tại song song với quan hệ sản xuất phong kiến.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận