Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 4. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 42 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /tʃ/


Câu 2:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /d/


Câu 3:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /eɪ/


Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng:D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ʃ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/


Câu 5:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận