Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 1: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 468 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence
______ school do you go to? -I study at Hai Ba Trung secondary school.

Xem đáp án

Đáp án đúng:  C

Which là từ để hỏi dùng để hỏi về thông tin, sự lựa chọn

Dịch: Cậu đi học trường nào đấy? Mình học tại trường THCS Hai Ba Trung


Câu 2:

_____ do you live? -I live in Ha Noi.

Xem đáp án

Đáp án đúng:  B

Where là từ để hỏi dùng để hỏi về nơi chốn

Dịch: Cậu ở sống ở đâu đấy? Mình sống ở Hà Nội


Câu 3:

______ is Lan's birthday? -Next Friday.

Xem đáp án

Đáp án đúng:  A

When là từ để hỏi dùng để hỏi về thời gian

Dịch: Sinh nhật Lan khi nào vậy? Thứ sáu tuần sau


Câu 4:

______ did you go last night? -I visited my grandfather's house.

Xem đáp án

Đáp án đúng:  B

What là từ để hỏi về hành động ( làm gì, ăn gì,…)

Dịch: Tối qua cậu làm gì đấy? Mình đến thăm nhà ông bà


Câu 5:

_____ is your favourite subject? -Math.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

What được dùng hỏi về ý kiến, vật gì?

Dịch: Môn học ưa thích của cậu là gì vậy? Toán


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận