Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 1. D. Writing có đáp án

  • 454 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

My parents usually watch TV in the evening.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Bố mẹ tôi thường xem TV vào buổi tối.

B. Vào buổi tối, bố và mẹ tôi thường xem TV.


Câu 2:

I enjoy going camping with my family.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc: tobe fond of Ving = enjoy Ving (thích làm gì)

Dịch nghĩa: Tôi thích đi cắm trại cùng gia đình.


Câu 3:

This math exercise is too difficult for me to solve.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Be + ADJ + enough + to V = đủ … để làm gì

Dịch: Bài tập toán này quá khó đối với tôi.

D. Bài tập toán này không đủ dễ để tôi giải.


Câu 4:

Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước động từ thường, sau tobe.

Dịch nghĩa: Nga thường đọc sách trước khi đi ngủ.


Câu 5:

She/ enjoy/ read/ books.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc: enjoy + Ving/ N ( thích làm gì/ thích gì)

Dịch: Cô ấy thích đọc sách.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận