Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 10: A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 333 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /u/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /u:/


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /d/


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /u/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/


Câu 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /id/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận