Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 10: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 317 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

There are two students________the class.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Có hai học sinh trong lớp.


Câu 2:

The oranges are not in the basket. They are____the table.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Cam không ở trong rổ. Nó ở trên bàn.


Câu 3:

My pencil is_____the books and the notebooks.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Between st and st: ở giữa cái gì và cái gì

Dịch: Chiếc bút chì ở giữa quyển sách và quyển vở


Câu 4:

The red car is ______of the house.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

In front of st: Ở phía trước cái gì

Dịch: Cái xe ô tô đỏ ở trước nhà tớ


Câu 5:

There isn’t anything _____my pocket.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Chẳng có gì ở trong túi tớ cả.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận