Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 10: C. Reading có đáp án

  • 306 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Children recover from illnesses faster and elderly people feel (2) __________ depressed or helpless after playing with dogs.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Less depressed (adj): ít mệt mỏi, buồn chán hơn


Câu 3:

However, owning a dog is no easy task. It needs your constant (3) __________ and affection.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Attention (n): sự chú ý


Câu 4:

It also needs to go for (4)__________ check-ups at the animal clinic.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Regular check-up (n): kiểm tra sức khỏe thường xuyên


Câu 5:

When you travel, who will care for it (5) __________ your absence?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

During (adv): trong suốt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận