Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 12: C. Reading có đáp án

  • 318 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

To make a piece of papyrus, the first step is to__________.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Thông tin: The pith of the plant was taken out and cut into long strip

Dịch: Phần thân của cây được lấy ra và cắt thành dải dài


Câu 3:

Why did the ancient Egyptians keep the making process of papyrus a secret?

Xem đáp án

Đáp án đúng : B

Thông tin : This was because papyrus was one of the main commodities that was exported by Egypt all over the region

Dịch: Điều này là do giấy cói là một trong những mặt hàng chính được Ai Cập xuất khẩu khắp khu vực.


Câu 4:

In the second paragraph, the word ‘its’ refers to__________.

Xem đáp án

Đáp án đúng : A


Câu 5:

What can we infer from the article?

Xem đáp án

Đáp án đúng : B

Thông tin : Keeping its manufacturing process a secret enabled them to achieve monopoly in the market

Dịch: Giữ bí mật quy trình sản xuất của mình giúp họ đạt được độc quyền trên thị trường


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận