Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 2. D. Writing có đáp án

  • 447 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Learn/ English/ help/ us/ get over/ the/ language barriers

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ving đứng đầu câu làm chủ ngữ động từ chia số ít.

Dịch: Học tiếng Anh giúp chúng ta vượt qua rào cản văn hoá.


Câu 2:

Have/ you/ ever/ attend/ video conference

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Câu chia thì hiện tại hoàn thành vì có “ever”

Dịch: Bạn đã từng tham gia một buổi họp trực tuyến chưa?


Câu 3:

Thanks/ social networks, we/ can/ connect/ each other/ easily.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

thanks to: nhờ có

Can + Vinf: có thể làm gì

Dịch: nhờ có mạng xã hội, chúng ta có thể kết nối với nhau 1 cách dễ dàng.


Câu 4:

My/ cellphone/ parents/ me/ buy/ promised/ a/ to/ I’m/ when/ 18.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

promise to V: hứa sẽ làm gì

Buy sb st: mua cho ai cái gì

Dịch: Bố mẹ hứa mua cho tôi một chiếc điện thoại di động khi tôi 18 tuổi.


Câu 5:

My/ landline/ to/ grandfather/ smart phones/ prefers.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc “prefer st to st”: thích cái gì hơn cái gì

Dịch: Ông nội tôi thích điện thoại bàn hơn điện thoại thông minh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận