Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 3: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 376 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

They __________ the bus yesterday.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Yesterday là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

Cấu trúc câu phủ định: S+ didn’t + Vnt

Dịch: Họ không bắt xe buýt ngày hôm qua


Câu 2:

My sister __________ home late last night.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Last night là dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Dịch: Chị tớ về nhà muộn tối ngày hôm qua


Câu 3:

My father __________ tired when I __________ home.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Thì quá khứ đơn diễn tả các hành động xảy ra liên tiếp với nhau trong quá khứ

Dịch: Bố tớ rất mệt khi mà tớ về nhà


Câu 4:

What __________ you __________ two days ago?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Ago là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

Cấu trúc với từ để hỏi: “Wh” + did+ S+ Vnt?

Dịch: Bạn đã làm gì hai ngày hôm qua vậy?


Câu 5:

Where __________ your family __________ on the summer holiday last year?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Last year là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

Cấu trúc với từ để hỏi: “Wh” + did+ S+ Vnt?

Dịch: Gia đình cậu đã làm gì vào kì nghỉ hè năm ngoài vậy?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận