Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 3. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer for each of the sentence

At the end of the story, the prince and princess fall _________ love with each other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

fall in love with sb: yêu ai say đắm

Dịch: Ở đoạn kết, hoàng tử và công chúa yêu nhau say đắm.


Câu 2:

Choose the best answer for each of the sentence

After dinner, Mom ______ the lamp and Dad used to tell us stories.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Động từ light chia tời quá khứ là lit: thắp sáng

Dịch: Sau bữa tối, mẹ đốt đèn và bố kể chuyện cho chúng tôi nghe.


Câu 3:

Choose the best answer for each of the sentence

When we were on holiday, we used ________ to the beach every day.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

used to V: thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Khi chúng tôi đi nghỉ mát, chúng tôi thường ra ngoài biển mỗi ngày.


Câu 4:

Choose the best answer for each of the sentence

Gold _______in California in the 19th century.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giải thích: câu bị động thì quá khứ

Dịch: Vàng được tìm ra ở California vào thế kỉ 19.


Câu 5:

Choose the best answer for each of the sentence

Alice wasn’t ___________ to be in my class.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giải thích: cấu trúc be + adj + enough + to V: đủ…để làm gì

Dịch: Alice không đủ tuổi vào lớp tôi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận