Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 4: A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 415 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined parts are pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/


Câu 2:

Choose the word whose underlined parts are pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɒ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ə/


Câu 3:

Choose the word whose underlined parts are pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng:  D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ɪd/


Câu 4:

Choose the word whose underlined parts are pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /aɪ/


Câu 5:

Choose the word whose underlined parts are pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án đúng : C

Giải thích: Đáp án C phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /s/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận