Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 4: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 457 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

The more she smiles, ................ she becomes.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Cấu trúc câu so sánh kép: The + adj/ adv ( so sánh hơn)+ S+ tobe/V, the adj/ adv ( so sánh hơn)+ S+ tobe/V

Dịch: Cô ấy càng cười nhiều, cô ấy càng cảm thấy biết ơi


Câu 2:

Hotels have developed______ restaurants.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Cấu trúc so sánh ngang bằng với động từ: S1+ V+ as+ adv+ as + S2

Dịch: Khách sạn phát triển nhanh như các cửa hàng vậy


Câu 3:

Can Tho bridge is the ___one in the South of Viet Nam.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: S+ tobe + the + adj+est

Dịch: Cầu Cần Thơ là cầu dài nhất ở phía Nam Việt Nam


Câu 4:

Albert Einstein’s contributions to scientific theory were ................ those of Galileo and Newton.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Cấu trúc so sánh ngang bằng với tính từ: S1+ tobe+ as+ adj+ as S2

Dịch: Những đóng góp của Albert Einstein cho những lý thuyết khoa học cũng quan trọng như của Galileo và Newton


Câu 5:

Both are informative articles, but this one is ................ .

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Cả hai bài báo đều có nhiều thông tin, nhưng cái bài này thì tốt hơn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận