Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 5: A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 365 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word with different pronunciation

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ð/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /θ/


Câu 2:

Choose the word with different pronunciation

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân là âm câm.


Câu 3:

Choose the word with different pronunciation

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/


Câu 4:

Choose the word with different pronunciation

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/


Câu 5:

Choose the word with different pronunciation

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /aɪ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận