Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 5: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 457 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mary is the _____in her class

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: S+ tobe+ the+ adj-est

Dịch: Mary cao nhất lớp tớ


Câu 2:

In Viet Nam, it is normally_______ in the South than in the North.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S+ tobe+ adj-er than S2

Dịch: Ở Việt Nam, miền Nam thường nóng hơn miền Bắc


Câu 3:

The food is ____than the last time I ate it.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dạng so sánh hơn của bad là worse

Dịch: Thức ăn hôm nay tệ hơn lần trước


Câu 4:

Ho Chi Minh city is_____ than Hanoi.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn Hà Nội


Câu 5:

Lan is _____than her sister.

A. lazy

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Lan thì lười hơn chị gái của cô ấy


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận