Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 5. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 400 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer for each of the sentence

My brother’s taste in art is quite different … mine.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Different from = khác với

Dịch: Sở thích nghệ thuật của anh trai tôi hoàn toàn khác với tôi.


Câu 2:

Choose the best answer for each of the sentence

I don’t work so hard … my father.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong so sánh bằng ta dùng “as” sau tính từ/ trạng từ

Dịch: Tôi không làm việc chăm chỉ như cha tôi.


Câu 3:

Choose the best answer for each of the sentence

My village is not … it was ten years ago.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

The same as = giống với

Dịch: Làng tôi bây giờ không giống như mười năm trước.


Câu 4:

Choose the best answer for each of the sentence

Classical music is not … as pop music.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc so sánh bằng với tính từ: as/ so + adj + as

Dịch: Nhạc cổ điển không sôi động như nhạc pop.


Câu 5:

Choose the best answer for each of the sentence

The villagers are … they were years ago. There is no change at all.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Dân làng vẫn thân thiện như những năm trước. Không có sự thay đổi nào cả.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận