Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 6. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 301 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /ə/. Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/.


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /ɪd/. Đáp án B, C, D phát âm là /t/.


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /ə/. Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/.


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /d/. Đáp án A, B, C phát âm là /t/.


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /d/. Đáp án A, C, D phát âm là /t/.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận