Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 6. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 422 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer for each of the sentence

I ................... go to the hospital. I want to meet my old friend for the last time.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Must + Vinf diễn tả sự cần thiết

Dịch: Tôi phải đến bệnh viện. Tôi muốn gặp lại người bạn cũ của mình lần cuối.


Câu 2:

Choose the best answer for each of the sentence

Young people ______ obey their parents.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Tuổi trẻ phải vâng lời cha mẹ.


Câu 3:

Choose the best answer for each of the sentence

When having an optical checkup, I had to look at the ___________ chart.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

eye chart: bảng đo thị lực

Dịch: Khi đi kiểm tra mắt, tôi phải nhìn vào bảng đo thị lực.


Câu 4:

Choose the best answer for each of the sentence

She got a swollen spot ________ a bee sting.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

because of + N: bởi vì

Dịch: Anh ấy bị mụn nhọt vì ong đốt.


Câu 5:

Choose the best answer for each of the sentence

After the fire, we call the ________ to take the victims to the hospital.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Sau trận hoả hoạn, chúng tôi gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận