Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 6: C. Reading có đáp án

  • 385 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

He decided to be an (2)______ when he was only nine and he (3)_____his first film in 1992.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Actor (n): Diễn viên

Actress (n): Diễn viên nữ


Câu 3:

He decided to be an (2)______ when he was only nine and he (3)_____his first film in 1992.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Star (v): Diễn trong một bộ phim


Câu 4:

So far in his career he has appeared (4)_____ a lot of different types of films, including comedies, musical, dramas and the Star Wars movies.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Appear in ( v): Xuất hiện trong….


Câu 5:

He loves acting and when he finished (5)_______ the musical, Moulin Rouge, he said, “I have never been happier to do anything in my life”.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Finish + Ving (v): Kết thúc làm gì


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận