Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 7: A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 327 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word with different stress

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 2:

Choose the word with different stress

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai


Câu 3:

Choose the word with different stress

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 4:

Choose the word with different stress

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 5:

Choose the word with different stress

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận