Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 7: B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 360 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

He got wet_______ he forgot his umbrella.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Because of+ N/Ving

But và and không hợp với nghĩa của câu

Dịch: Anh ấy bị ướt bởi vì anh ấy không mang ô


Câu 2:

He stops working _______ heavy raining.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Because of + N/Ving

Dịch: Anh ấy dừng làm việc bởi vì trời mưa to


Câu 3:

Tom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

In spite of + N/ Ving: Mặc dù…

Dịch: Tom làm bố mẹ thức giấc mặc dù anh ấy chơi đàn ghi ta rất nhỏ


Câu 4:

Nobody could hear her_______ she spoke too quietly.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Không ai có thể nghe thấy cô ấy bởi vì cô ấy nói rất nhỏ.


Câu 5:

We decided to leave early _______the party was boring.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Chúng tớ quyết định rời sớm bởi vì bữa tiệc rất chán


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận