Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 8. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 294 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /a:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɑ/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /tʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /ɑ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận