Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 8. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 334 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the odd word A, B, C or D

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các đáp án D, B, C là tính từ mang nét nghĩa tích cực


Câu 2:

Find the odd word A, B, C or D

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các đáp án A, C, D là các tính từ


Câu 3:

My parents met each other ….. a plane during their flight to England.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Bố mẹ tôi gặp nhau trong một chiếc máy bay trong chuyến bay tới Anh.


Câu 4:

I won't go there by car. I'll go ….. foot. It's better for my health.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Go by foot = đi bộ

Dịch: Tôi sẽ không đến đó bằng xe hơi. Tôi sẽ đi bộ. Nó tốt hơn cho sức khỏe của tôi.


Câu 5:

With teleportation, you disappear at a place, and then …. in another place seconds later.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dùng thì hiện tại đơn để tương ứng với động từ phía trước

Dịch: Với dịch chuyển tức thời, bạn biến mất tại một địa điểm và sau đó xuất hiện lại ở một nơi khác vài giây sau đó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận