Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 9: A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 363 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /i/


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /id/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /t/


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /tʃ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ʃ/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /s/


Câu 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /i/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /ai/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận