Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 9: D. Writing có đáp án

  • 444 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

He said to me "I can't do this test".

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không thể làm bài kiểm tra


Câu 2:

Although the traffic was bad yesterday, I arrived at the meeting on time.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Mặc dù hôm qua tắc đường, tôi vẫn đến cuộc họp đúng giờ.


Câu 3:

We started to write to each other three years ago.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

For+ khoảng thời gian

Since+ mốc thời gian

Dịch: Chúng tớ đã viết thư cho nhau được 3 năm rồi


Câu 4:

This flat is too small for my family.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Adj+ enough (adj): …đủ như thế nào

Enough+ N: Đủ cái gì

Dịch: Căn hộ này không đủ lớn cho gia đình của tớ.


Câu 5:

“I will help you,” Bob said to me.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Dịch: Bob nói với tớ rằng anh ấy sẽ giúp mình


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận