Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 12. Kiểu xâu có đáp án

  • 1098 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo định nghĩa xâu rỗng là xâu có độ dài bằng 0.


Câu 2:

Để biết độ dài của xâu s ta dùng hàm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để biết độ dài (số kí tự) của một xâu ta dùng hàm len()

Đáp án A là hàm chuyển s về xâu kí tự.

Đáp án C và D viết sai quy cách.


Câu 3:

Cho xâu s1=’ha noi’, xâu s2=’ha noi cua toi’. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì xâu s1 là đoạn đầu của xâu s2.


Câu 4:

Cho xâu s1=’ab’, xâu s2=’a’ với cú pháp: s2 in s1 cho kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì s2 là con của s1, phép toán logic cho kết quả là True (chữ cái T phải viết hoa).


Câu 5:

Để tạo xâu in hoa từ toàn bộ xâu hiện tại ta dùng hàm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án A là chuyển xâu in hoa thành xâu in thường từ toàn bộ xâu hiện tại.

Đáp án B là hàm cho độ dài xâu.

Đáp án D là hàm chuyển về kí tự.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận