Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp có đáp án

  • 1052 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dữ liệu tệp có những đặc điểm sau:

- Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, …) và không bị mất khi tắt nguồn điện.

- Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.


Câu 2:

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành hai loại: Tệp văn bản và tệp có cấu trúc.


Câu 3:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành hai loại: Tệp truy cập tuần tự và tệp truy cập trực tiếp.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khác với mảng, số lượng phần tử của tệp không xác định trước.


Câu 5:

Hai thao tác cơ bản đối với tệp là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai thao tác cơ bản đối với tệp là ghi dữ liệu vào tệp và đọc dữ liệu từ tệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận