Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình có đáp án

  • 970 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có các thành phần cơ bản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngôn ngữ lập trình có ba thành phần cơ bản là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.


Câu 2:

Tên nào sau đây trong ngôn ngữ Python là đặt đúng theo quy cách:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Python: tên là một dãy liên tiếp có số kí tự tùy ý bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Lưu ý: Tên đối tượng không bắt đầu bằng chữ số, không dùng các kí hiệu đặc biệt như !, @, #, … và được phân biệt chữ hoa, chữ thường.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biến là đại lượng (đối tượng) được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tên dành riêng là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về “hằng”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hằng là các đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình sau lần gán giá trị đầu tiên. Bao gồm: Hằng số học, hằng lôgic, hằng xâu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận