Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 12 (có đáp án): Kiểu xâu

  • 4045 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là:

Xem đáp án

Độ dài tối đa của xâu kí tự trong Pascal là 255 kí tự. Trong mô tả xâu có thể bỏ qua phần khai báo độ dài, khi đó độ dài lớn nhất của xâu sẽ nhận giá trị ngầm định là 255.

Đáp án: B


Câu 2:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là: 

Xem đáp án

Hàm Length(s) là hàm cho biết độ dài của xâu s (số kí tự có trong xâu bao gồm cả dấu cách, dấu -, các dấu đặc biệt).

Đáp án: B


Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

Xem đáp án

Hàm Pos(s1, s2) cho biết vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu s1 trong s2.

Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là vị trí kí tự V đầu tiên trong S → kết quả là 7

Đáp án: C


Câu 4:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Trong mô tả xâu có thể bỏ qua phần khai báo độ dài, khi đó độ dài lớn nhất của xâu sẽ nhận giá trị ngầm định là 255.

Đáp án: C


Câu 5:

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

Xem đáp án

Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt. 

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tuần trước

Thảo Nguyễn

Bình luận


Bình luận