Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 13 (có đáp án): Kiểu bản ghi

  • 1229 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về chức năng của kiểu bản ghi là phù hợp nhất?

Xem đáp án

Kiểu dữ liệu bản ghi dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính (thông tin), mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: A


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về bản ghi là không phù hợp?

Xem đáp án

Kiểu dữ liệu bản ghi dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính cần quản lý mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.  Đối với kiểu mảng thì dùng để mô tả các đối tượng có cùng thuộc tính nhưng kiểu dữ liệu giống nhau. Vì vậy không thể dùng bản ghi để thay thế mảng.

Đáp án: D


Câu 3:

Cho biến bản ghi sinh_vien gồm các trường ho_ten, ngay_sinh. Biểu thức nào truy cập đến trường ho_ten của bản ghi này?

Xem đáp án

Cấu trúc tham chiếu đến một trường trong bản ghi là:

< Tên biến kiểu bản ghi>.< tên trường>;

Đáp án: D


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về kiểu bản ghi?

Xem đáp án

Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mỗi bản ghi mô tả một đối tượng, mỗi bản ghi có thể gồm một số thành phần gọi là trường, mỗi trường mô tả một thuộc tính của đối tượng. Giống như kiểu mảng, các trường tạo thành một bản ghi có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: A


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về kiểu bản ghi?

Xem đáp án

Không thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>, vì các phép toán quan hệ dùng trong các biểu thức quan hệ.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận