Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 14 (có đáp án): Kiểu dữ liệu tệp

  • 4214 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp văn bản

Xem đáp án

Tệp văn bản là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII. Trong tệp văn bản, dãy kí tự kết thúc bởi kí tự xuống dòng hay kí tự kết thúc tệp tạo thành một dòng.

Đáp án: D


Câu 2:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp có cấu trúc

Xem đáp án

Tệp có cấu trúc là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định. Tệp nhị phân là một trường hợp riêng của tệp có cấu trúc.

Đáp án: C


Câu 3:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập tuần tự

Xem đáp án

Tệp truy cập tuần tự cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

Đáp án: A


Câu 4:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập trực tiếp

Xem đáp án

Tệp truy cập trực tiếp là cách truy cập cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí (thường là số hiệu) của dữ liệu đó.

Đáp án: B


Câu 5:

Dữ liệu kiểu tệp 

Xem đáp án

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở bộ nhờ ngoài (đĩa mềm, đĩa cứng, CD. thiết bị nhớ Flash…) → không bị mất đi khi tắt nguồn điện.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận