Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 15 (có đáp án): Thao tác với tệp

  • 3390 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong NNLT Pascal, cú pháp để khai báo biến tệp văn bản là

Xem đáp án

Trong NNLT Pascal, cú pháp để khai báo biến tệp văn bản là:

var < tên biến tệp > : text;

Trong đó tên biến tệp được đặt theo quy tắc đặt tên trong Pascal (không bắt đầu bằng số, dấu gạch ngang, không chứa kí tự đặc biêt, không quá 127 kí tự).

Đáp án: D


Câu 2:

Để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì bước đầu tiên chúng ta phải làm gì?

Xem đáp án

Để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì bước đầu tiên chúng ta phải gắn tên tệp cho biến tệp. Cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là:

assign ( < biến tệp > , < tên tệp > );

Trong đó: tên tệp là biến xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được đặt tên theo quy tắc Pascal.

Đáp án: A 


Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là:

Xem đáp án

Trong NNLT Pascal, cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là:

assign ( < biến tệp > , < tên tệp > );

Trong đó: tên tệp là biến xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được đặt tên theo quy tắc Pascal.

Đáp án: C


Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là:

Xem đáp án

Trong NNLT Pascal, cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là:

reset ( < biến tệp >);

Trong đó biến tệp được đặt tên theo quy tắc Pascal.

Đáp án: B


Câu 5:

Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:

Xem đáp án

Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:

 read ( < biến tệp > , < danh sách biến > );

 readln ( < biến tệp > , < danh sách biến > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều biến đơn, các phần tử cách nhau bởi dấu phẩy.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận