Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 17 (có đáp án): Chương trình con và phân loại

  • 2958 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác định bởi

Xem đáp án

Kiểu của một hàm được xác định bởi kiểu giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu integer, real, char, Boolean, string…

Đáp án: B


Câu 2:

Mô tả nào dưới đây về hàm là sai? 

Xem đáp án

Hàm là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị qua tên của nó. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó, hàm có thể có hoặc không có tham số.

Đáp án: B


Câu 3:

Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?

Xem đáp án

Tham số giá trị là các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể→ không thể truyền biến số cho tham số giá trị.

Đáp án: B


Câu 4:

Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6 thành 7? 

Xem đáp án

+ Odd: hàm kiểm tra số lẻ

+ Round: hàm làm tròn

+ Trunc: hàm lấy phần nguyên

+ Abs: hàm lấy giá trị tuyệt đối.

Đáp án: B


Câu 5:

Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn? 

Xem đáp án

Thủ tục là chương trình con thực hiện các thao tác nhất định nhưng không trả về giá trị nào qua tên của nó → Delete không trả về giá trị.

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

11 tháng trước

Hoàng Hải Nguyễn

T

11 tháng trước

Trịnh Phương Linh

Bình luận


Bình luận