Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 2 (có đáp án): Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

  • 4048 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là đúng 

Xem đáp án

Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó. Dựa vào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổ hợp nào của các kí tự trong bảng ch ữ cái là hợp lệ và tổ hợp nào là không hợp lệ. Nhờ đó, có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện.

Đáp án: C


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

Xem đáp án

Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình. Dựa vào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổ hợp nào của các kí tự trong bảng ch ữ cái là hợp lệ và tổ hợp nào là không hợp lệ. Nhờ đó, có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện.

Đáp án: D


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về biến? 

Xem đáp án

Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: B


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về hằng? 

Xem đáp án

Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện hay có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: A


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về tên?

Xem đáp án

Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định, dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Các tên này không được trùng với tên dành riêng.

Đáp án: D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Anh Phạm Quang

Bình luận


Bình luận

Hiền Lê thị
15:52 - 29/10/2022

Hay