Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3 (có đáp án): Cấu trúc chương trình

  • 3555 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Cấu trúc một chương trình gồm:

+ Phần khai báo : có thể có hoặc không

+ Phần thân: Bắt buộc phải có

Đáp án: C


Câu 2:

Từ khóa USES dùng để:

Xem đáp án

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng chương trình đó cần khai báo thư viện chứa nó. Ví dụ trong Pascal từ khóa USES dùng để khai báo thư viện, trong C++ là từ khóa # include.

Đáp án: D


Câu 3:

Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau: 

Xem đáp án

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình. Cấu trúc khai báo hằng trong Pascal là: Const <tên hằng> = <Giá trị>;

Đáp án: B


Câu 4:

Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …? 

Xem đáp án

Phân thân chương trình là dãy lệnh trong phạm vi được xác  định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành thân chương trình. Ví dụ thân chương trình trong Pascal là cặp từ khóa “ BEGIN…END.” .

Đáp án: A


Câu 5:

Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

Xem đáp án

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình và có giá trị không đổi trong chương trình.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận