Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8 (có đáp án): Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

  • 1991 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm: 

Xem đáp án

Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm nhấn tổ hợp phím Alt + X.

Để đóng một chương trình Alt + F3.

Đáp án: A


Câu 2:

Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình: 

Xem đáp án

Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9.

Để biên dịch ta nhấn Alt + F9.

Đáp án: B


Câu 3:

Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output: 

Xem đáp án

Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output ta nhấn tổ hợp phím Alt + F5.

Đáp án: A


Câu 4:

Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím: 

Xem đáp án

Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím Alt + F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiện thị một thông báo. Cần phải sửa lỗi nếu có, lưu lại chương trình rồi tiến hành biên dịch lại cho tới khi không còn lỗi.

Đáp án: A


Câu 5:

Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất 

Xem đáp án

Hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên→ kiểu nguyên (integer, longint, byte, word). Vì nằm trong phạm vi từ 10 đến 100 nên để tốn ít bộ nhớ nhất ta chọn kiểu word (0 đến 65535).

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận