Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình có đáp án

  • 1163 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chương trình dịch là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chương trình dịch: Là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.


Câu 2:

Biên dịch là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bản chất biên dịch là chương trình dịch có chức năng dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.


Câu 3:

Thông dịch là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biên dịch là chương trình dịch có chức năng dịchlần lượt và thực hiện từng câu lệnh.


Câu 4:

Sự giống nhau giữa thông dịch và biên dịch là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì thông dịch và biên dịch đều là chương trình dịch.


Câu 5:

Sự khác nhau giữa thông dịch và biên dịch là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa theo chức năng của biên dịch và thông dịch:

- Thông dịch: lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh.

- Biên dịch: dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận