Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 10: Cấu trúc lặp có đáp án

  • 956 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước trong C++ có dạng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để mô tả cấu trúc lặp với số lần biết trước, C++ dùng câu lệnh for với cú pháp sau:for ([khởi tạo]; [điều kiện lặp]; [bước nhảy]) [lệnh];


Câu 2:

Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong C++ có dạng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để mô tả cấu trúc lặp như vậy, C++ dùng câu lệnh while có dạng:while (<điều kiện lặp>) <câu lệnh>; </câu></điều>


Câu 3:

Cho đoạn lệnh sau:

for (int i = 1; i <= 5; i++) cout<<i;

Trên màn hình có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì i sẽ nhận các giá trị 1,2,3,4,5, với mỗi giá trị của biến i trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị của i thông qua câu lệnh cout<<i;


Câu 4:

Cho đoạn lệnh sau:

for (int i = 5; i >=0; i--) cout<<i;

Trên màn hình có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giá trị khởi tạo là i=5, điều kiện lặp là i>=0, bước nhảy là i=i-1nên i sẽ nhận các giá trị lần lượt là 5 4 3 2 1 0


Câu 5:

Cho đoạn lệnh sau:

i=1;

n=5;

while i<=n:

i=i+1;

cout<<i;

Trên màn hình có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giá trị ban đầu của i=1, điều kiện lặp là i<=5, mỗi vòng lặp i tăng lên 1 đơn vị nên i nhận các giá trị là 1 2 3 4 5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận