Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 11: Kiểu mảng có đáp án

  • 1167 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo khái niệm về mảng một chiều: Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số. Để mô tả mảng một chiều cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh số các phần tử của nó.


Câu 2:

Để khai báo mảng ta dùng cú pháp sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều:<kiểu phần tử><tên biến mảng >[<kích thước>];


Câu 3:

Mảng A gồm 100 phần tử là các số nguyên. Cách khai báo nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khai báo mảng theo cú pháp:

<kiểu phần tử><tên biến mảng >[<kích thước>]; 


Câu 4:

Chỉ số của phần tử mảng trong C++ luôn được tính từ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chỉ số của phần tử mảng trong C++ luôn được tính từ 0.


Câu 5:

Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc [ và ].


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận