Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 12: Kiểu xâu ký tự có đáp án

  • 1397 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo định nghĩa xâu rỗng là xâu có độ dài bằng 0.


Câu 2:

Để biết độ dài của xâu s ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hàm s.length() trả về độ dài (số ký tự) của xâu st.


Câu 3:

Cho xâu s1=’ha noi’, xâu s2=’ha noi cua toi’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì xâu s1 là đoạn đầu của xâu s2.


Câu 4:

Hàm st.erase(vt, n) thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hàm st.erase(vt, n) thực hiện xoá n kí tự của xâu st bắt đầu từ vị trí vt.


Câu 5:

Hàm st.insert(s, vt) thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hàm st.insert(s, vt) thực hiện chèn xâu s vào xâu st bắt đầu từ vị trí vt.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trân Phạm

Bình luận


Bình luận