Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 17: Chương trình con và phân loại có đáp án

  • 1038 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo khái niệm về chương trình con: Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình


Câu 2:

Cấu trúc của hàm nhất thiết phải bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hàm có cấu trúc tương tự chương trình, nhưng nhất thiết phải có phần đầu dùng để khai báo tên và phần thân chứa các lệnh:


Câu 3:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phần đầu là khai báo tên hàm và danh sách tham số hình thức.


Câu 4:

Biến cục bộ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các biến được khai báo để dùng riêng trong thân hàm được gọi là biến cục bộ.


Câu 5:

Trong lời gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì 90 là giá trị được truyền vào tham số hình thức nên được gọi là tham số thực sự.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận