Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 18: Ví dụ về cách định nghĩa và sử dụng hàm có đáp án

  • 710 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hàm không có kết quả có cú pháp định nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hàm không có kết quả có cú pháp định nghĩa như sau:
void <tên hàm>([danh sách tham số])

{
[<dãy các lệnh>]
}


Câu 2:

Cú pháp của hàm có kết quả như sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hàm có cấu kết quả có cấu trúc:

<kiểu dữ liệu><tên hàm>([]){</tên></kiểu>

<các câu lệnh>;</các>

return <biểu thức giá trị>;} </biểu>


Câu 3:

Cho hàm sau:

void CatDan(string s1, string &s2)

{

s2 = s1.substr(1) + s1[0]; }

Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm CatDan?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hàm không có kết quả có cú pháp định nghĩa như sau:void <tên hàm>([danh sách tham số]){

[<dãy các lệnh>]


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo phân loại hàm: Hàm có kết quả (Fruitful functions) là loại hàm thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một số giá trị theo sau lệnh return.


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong hàm có kết quả nếu hàm không có tham số hình thức thì không cần danh sách tham số nhưng vẫn phải có cặp ngoặc đơn ( và ) theo sau khai báo tên hàm. Trong thân hàm cần có lệnh trả về giá trị của hàm: return ;


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận